������ �������

����� �������

������ ������

چهارشنبه, 26 تير 1398
اساسنامه شهرداری ها
اساسنامه‌، تشكيلات‌ و سازمان‌ دهياري‌ها
تعداد دریافت : 24
اندازه پرونده : 60424 bytes
اساسنامه سازمان مديريت و نظارت بر تاآسيراني شهرداري
تعداد دریافت : 10
اندازه پرونده : 196423 bytes
اساسنامه سازمان عمران شهرداري
تعداد دریافت : 15
اندازه پرونده : 131072 bytes
اساسنامه سازمان زيباسازي و بهسازي محيط شهري شهرداري...
تعداد دریافت : 7
اندازه پرونده : 242969 bytes
اساسنامه سازمان زمين و مسكن شهرداري

به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري و در اجراي وظايف قانوني منبعث از قانون شهرداري خصوصًا مواد ٥٥ و

٩٢ قانون مذكور و بند ١٥ ماده ٧١ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ان تخاب

تعداد دریافت : 3
اندازه پرونده : 197304 bytes
اساسنامه سازمان توليد شن و ماسه و كارخانه آسفالت شهرداري
تعداد دریافت : 8
اندازه پرونده : 208722 bytes
اساسنامه سازمان امور رفاهي، تفريحي شهرداري
تعداد دریافت : 5
اندازه پرونده : 232807 bytes
اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري
تعداد دریافت : 8
اندازه پرونده : 211765 bytes
اساسنامه سازمان آمار و فن آوري اطلاعات شهرداري
تعداد دریافت : 3
اندازه پرونده : 227684 bytes

:. پورتال شهرداری مهاجران .:
 
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211
AJAUMS