پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: ناظمی
تحصیلات: کارشناس ارشد توسعه روستایی دکتری توسعه
 
 

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0