« پیام رفتاری »                                       « علی فرهادی»                                        « رضاحاکمی»                               « صابر زوجاجی»                                                                                                 
تحصیلات : فوق لیسانس عمران              تحصیلات :فوق لیسانس حسابداری           تحصیلات : لیسانس بهداشت محیط               تحصیلات : لیسانس معماری                                                                                               
تاریخ شروع فعالیت : 90/11/01               تاریخ شروع فعالیت : 93/01/18                  تاریخ شروع فعالیت : 93/07/11                   تاریخ شروع فعالیت : 95/05/15             
تاریخ خاتمه فعالیت : 
93/01/17              تاریخ خاتمه فعالیت :  93/07/10                 تاریخ خاتمه فعالیت : 95/05/14                  تاریخ خاتمه فعالیت : 95/11/25    


             


    « حبیب غلامی»   
 تحصیلات : لیسانس معماری

تاریخ شروع فعالیت : 95/11/26
تاریخ خاتمه فعالیت : ..............


 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0