اعضای شورای اسلامی شهر مهاجران (دوره ششم)

1- روح الله صوفی

2-ابراهیم ترکمن

3-مجتبی امینی

4-جلال خلجی

5-امیر سلیمانی


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0