پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

             

نام : اسماعيل

نام خانوادگی : جعفري

متولد : 1360 

تحصیلات : كارشناس ارشد مديريت

سمت: مسئول واحددرآمدنوسازی و حراست

                     


نام : علی

نام خانوادگی : فرهادی

متولد : 1356

تحصیلات :کارشناسی ارشد حسابداری

سمت: مسئول امور اداری مالی و معاون شهردار مهاجران
نام : پری

نام خانوادگی : صوفی

متولد : 1365

تحصیلات : کارشناس ادبیات فارسی

سمت: مسئول دفتر شهردار مهاجران
نام : اصغر
نام خانوادگی : باقری
متولد : 1359
تحصیلات : دیپلم
سمت: راننده آتش نشانی شهرداری مهاجراننام : مرتضی
نام خانوادگی : امینی
متولد : 1352
تحصیلات : فوق دیپلم مدیریت دولتی
سمت: سرپرست واحد خدمات شهری


 نام
 

نام خانوادگی 
متولد 
تحصیلات 
سمت
نام : ...

نام خانوادگی : ...

متولد : ...

تحصیلات : ...

سمت: ...5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0