نام: جواد

نام خانوادگی: اسماعیلی

تاریخ تولد: 1369

مدرک تحصیلی: مهندس نرم افزار کامپیوتر

 مسئول امور و پشتیبانی رایانه ای شهرداری مهاجران

شماره تماس: 09189082966

پست الکترونیکی: javadesmaeli1369@yahoo.com

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0